در باره ی خانم دکتریانا مسراشمیت وکیل پایه یک دادگستری:
• متولد سال 1973 میلادی
• فارغ اتحصیل در درشته ی حقوق ازدانشگاه آلبرت لودویگ در شهر فریبورگ واقع در منطقه ی برایسگو
آلمان، پذیرفته شده به عنوان قاضی و همچنین وکیل پایه یک پس از قبولی درامتحان رسمی قضاوت و
وکالت.
• دارای دکتری حقوق از دانشگاه وین
• دارای تجربه ی و سابقه ی کاری در دفاتر حقوقی وکالت: دیاکونی بخش خدمات حقوقی پناهندگی، موسسه ی
لودویگ بلتزمن مربوط حقوق بشر، دفتر لانسکی، گانزگرو شراکا، دفتر وکالت خانم دکتر ویندهاگر و
همچنین هاسبرگر_سیتز و شرکا.

درباره ی دفتروکالت:
تبحر و تجربه ی اینجانب بر روی شاخه های حقوقی ذیل است:
• قوانین پناهندگی )پذیرفتن وکالت شما در کل پروسه ی پرونده ی پناهندگی که شامل موارد زیر می باشد:
همراهی شما در جلسه ی اول پرسش و پاسخ )اینترویوی اول( در اداره ی مربوط به اتباع خارجه و
پناهندگی؛ قبولی وکالت شما در خصوص اعتراض به دادگاه اداری فدرال برعلیه جواب منفی اول؛ قبولی
وکالت شما در خصوص درخواست تجدیدنظر به دادگاه عالی اداری و دادگاه عالی قانون اساسی پس از
دریافت جواب منفی دوم)
• قوانین و حقوق اتباع خارجه )مشاوره ی حقوقی درخصوص احکامی همانند ترک خاک، دیپرت و صلب
اجازه ی اقامت)
• حق اقامت و استقرار )ارائه ی مشاوره ی حقوقی و برعهده گرفتن وکالت پرونده هایی در خصوص اشکال
مختلف اخذحق اقامت و همچنین تدارک، آمادگی جهت ارائه ی درخواست کسب حق اقامت و یا کسب حق
استقرار وهمین طور کسب اجازه ی کار بر طبق قانون کار اتباع خارجه(
• قوانین اخذ تابعیت )مشاوره ی حقوقی درخصوص جریان درخواست اعطای تابعیت و همچنین پذیرفتن
وکالت شما در جریان پروسه ی اعتراض)
• اصول حقوقی و حقوق بشر )جریان پرونده ی اعتراض در خصوص حقوق بشر نزد دیوان عالی اروپا(
• قوانین جزا
• قوانین آلمان )بلاخص قوانین مرتبط با اتباع خارجه و حق پناهندگی در آلمان)

قابل ذکر است که گفتگو و جلسات میتوانند به زبان های آلمانی ،انگلیسی وچک اسکواکی برگزار گردند و در
صورت نیاز، مترجمین مجرب و تحصیل کرده برای زبان های فارسی، دری، روسی و عربی در جلسات فراخوانده
خواهند شد.

هزینه ها در جلسه ی اول مشاوره متناسب با موضوع و نوع درخواست شما تعیین خواهند شد.